Psychoterapiou sa zaoberám od roku 2009, kedy som nastúpila do dlhodobého psychoterapeutického výcviku. Mojou základňou je gestalt psychoterapia, vzdelanie som získala v dlhodobom výcviku v gestalt psychoterapii (Dialóg – inštitút pre výcvik v gestalt psychoterapii, Košice) Som tiež absolventkou výcviku v psychotraumatológii a EMDR (SIPE – Inštitút pre výcvik v psychotraumatológii a EMDR, Trenčín). Psychologické vzdelanie som ukončila na Trnavskej univerzite v Trnave (jednoodborové magisterské štúdium psychológie). 

 Mojou tendenciou je spájať súvislosti, nie rozdeľovať. Prepájať a vnímať prepojenia. Človeka vnímam ako fascinujúci celok nie len v zmysle jednoty jeho tela a duše, ale aj v zmysle jeho fungovania vo vzťahoch, a to vo vzťahoch s inými ľuďmi, ale aj s prírodou a svetom okolo.  

Ako psychologička pôsobím v Trnave v Centre pre rast osobnosti. Som zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Gestalt psychoterapia je psychoterapeutický smer, ktorý založil Fritz Pearls, jeho manželka Laura, Ralph Hefferline a Paul Goodman v 30. rokoch 20. storočia. Vychádza z holistického pohľadu na človeka a na jeho vzťah k prostrediu. Gestalt psychoterapia smeruje k postupnému uvedomeniu si pocitov, emócií, myšlienok, ...tak, aby bol klient s nimi v užšom kontakte a získal slobodnú voľbu v rozhodovaní, či pokračovať v zažitých stereotypoch, alebo niečo zmeniť. 

EMDR – z anglického Eye Movement Desensitization and Reprocessing; slov. Desenzitizácia a spracovanie pomocou očných pohybov) je psychoterapeutická metóda a prístup zacielený na liečbu nespracovaných traumatických zážitkov a z nich vyplývajúcich ťažkostí.